Қазақтың көрнекті ғалымы-Шоқан Уәлиханов

Қаратай Гүлназ Шакеровна
Жоғарғы санатты «Тарих» пәні оқытушысы
.
.
 1. Білімділік: ШоқанУәлихановтуралытолықмәлімет беру, ұлығалымныңғылымимұрасыменоқушылардытаныстыру.
  2. Дамытушылық: Ойлау, ізденімпаздық, шығармашылыққабілеттерін, ой өрісіноданәріарттыруға сын тұрғысынантұжырымдауғадағдыландыру.
  3. Тәрбиелік: Оқушыларбойындаөзжеріне,өзхалқыныңмәденижетістіктерінедегенқұрмет пен сүйіспеншілікке баулу, оныңқадір-қасиетінұғынуғатәрбиелеу.
  Көрнекіқұралдар: интерактивтітақта, карта.
  Сабақтыңтүрі: аралассабақ
  Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, ойдыжинақтау,талдау,сұрақ-жауап, жүйелеу.
  Сабақтыңбарысы:
  І. Ұйымдастырукезеңі:
  1. Сәлемдесу.
  2. Түгендеу.
  3. Сабаққадаярлығынтексеру.
  ІІ. Үйтапсырмасыбойыншабілім-білікдағдысынтексеру:
  «Миғашабуыл»
  1. К.Қасымұлы мен Абылайханның қандай жақындығыбар?
  2.Ресей үкіметі қазақ жерін қалай отарлай бастады?
  3. Кенесары Қасымұлы кім?
  4 .Қай жерде үшжүздің өкілдері Кенесарыны ақкиізге отырғызып, хан көтерді?
  5. И.Тайманұлыныңсенімдісерігі, әрідосыкім?
  6. 1836-1838 ж.ж Бөкей ордасында болған көтерілістің басшылары?
  ІІІ.Үй тапсырмасын қорытындылау мақсатында:
  «Адасқан әріптер»
  1. К.Қасымұлы дүниеге келген жер? (Көкшетау)
  2. К.Қасымұлының атасы? (Абылай)
  3. 1825 ж. орыс үкіметіне қарсы көтерілісті бастаған Кенесарының ағасы? (Сержан)
  4. ОрысүкіметінеарқасүйегенБөкейордасының ханы? (Жәңгір)
  5. Исатайдың тұлпары? (Ақтабан)
  6. Исатайдың сенімд ісерігі әрі досы? (Махамбет)
  7. 1836- 1838 ж.ж , 1837- 1847ж.ж болғанкөтерілістерқаймемлекеттіңотаршылдықсаясатынақарсыболды? (Ресей)
  IV. Жаңасабаққакіріспе:
  «ШоқанШыңғысұлыУәлихановшығыстануғылымындааққанжұлдыздайжарқетті де жоқболды» Н.И.Веселовский
  V. Жаңасабақтытүсіндіру:
  Тақырыптыңнегізгімазмұныныңжоспары:
  1. Бала Шоқан
  2. Сібір кадет корпусынатүсуі
  3. ҒалымШоқан
  ШоқанУәлиханов 1835 жылықарашаайындақазіргіҚостанайоблысыҚұсмұрынбекінісіндедүниегекелген
  Шоқан да КенесарысияқтыАбылайханныңұрпағыеді.
  ШоқанныңәкесіАбылайханныңүлкенұлыУәлидентарайды.
  Шоқанныңазаншақырыпқойғанесімі – Мұхамедханафия. Алайдажастайынан бала болыпойнағаннангөрі, әжесіАйғанымныңқасындашоқиыпотырып, әңгіме, қиссалардытыңдағандыұнатқан. Бес жасынан хат таныған. СоданәжесіАйғанымсүйіктінемересінШоқандепатапкеткен.
  Шоқанныңжастайынанбілім, ғылымғажақынболуынаәкесіШыңғыстың да әсерітиді. Шыңғыскөптегенорысзиялыларыментаныседі. ОлардыңкөпшілігібірнешеретШыңғыстыңаулынақонаққакелген.
  1947 жылӘкесіорысдостарыныңкөмегіменсолкездегіеңІргеліоқуорындарыныңбіріболыпсаналатынСібір кадет корпусынаоқуғатүсіреді
  1853 жылыШоқан Кадет корпусынбітіріпшығады.
  1856 жылыЫстықкөлге, 1857 жылы Алатау қырғыздарына, 1858- 1859 жылдарыҚашқарияғасапаршекті.
  VІ. Бекіту:
  «Шоқан» сөзжұмбағы
  1. Ш.Уәлихановтанысболғанорысжазушысы
  2. Ш.Уәлихановқағазғатүсіргенқырғызжыры
  3. Марко Поло мен ГоестенненкейінШоқансапарғабарғанаймақ
  1. Ш.Уәлихановқайтысболғанжер
  2. Ғалымныңәкесініңаты
  3. Сібір кадет корпусынаяқтағаннанкейінШ.Уәлихановалыпшыққанатақ
  «Сәйкстірілмелі тест»
  1. Шоқанныңшынесімі
  2. Шоқанкімніңұрпағы
  3. Шоқанныңдүниегекелгенжері
  4. Шоқанныңәжесі
  5. Шоқаноқығаноқуорны
  6. Шоқанныңәкесі
  7. Шоқанныңөмірсүргенкезеңі
  «Хронологиялық диктант»
  1835 жылыШоқанУәлихановдүниегекелді
  1847 жылыСібір Кадет корпусынаоқуғатүсті
  1853 жылы Кадет корпусындабілімалып, оны бітірді
  1856 жылыЫстықкөлгесапаршекті
  1861 жылыӨкпеауруыасқынып, туғанауылынаоралды
  1865 жылыШоқан Алтын Емелжотасындадүниеденөтті
  «Математикалықойын»
  1. Шоқанқаншажасынанбастап хат таныған?
  (50 : 5) — (20 : 4) = 5
  1. Шоқан кадет корпусынқаншажасындабітірді?
  (57 — 50) + (7 + 4) =18
  1. Шоқаннешежасындадүниеденөтті?
  (250 — 200) – 20 =30
  1. Ә.МарғұланШоқанныңеңбектерінқаншажылдықтойынаарнапқұрастырды?
  (100 * 3) — (10 * 15) =150
  VІІ. Қорытындылау:
  Сызбанытолтыр
  VІІІ. Үйгетапсырма:
  Тақырыптыоқып, мазмұндау
  «Ғалым Шоқан» тақырыбында шағын эссе жазыпкелу.