ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ на тему «ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ ВРЕМЕН: ОТ АЛЬ-ФАРАБИ ДО АБАЯ»

Авторы: Дмитриева О.В.

                       Сардарова Л.С.

.

.

План

 1. Эпоха мусульманского ренессанса — Аль-Фараби
 2. Эпоха казахского ренессанса — Абай
 3. Диалог Востока и Запада — Аль-Фараби
 4. Вклад в науку своей Родины — Аль-Фараби
 • краткое содержание трактата «Книга о музыке»
 1. Абай «Музыкальное наследие»

1) музыкальное мировоззрение Абая

2) мелодии Абая

3) обработки песен Абая

 1. Духовный мир Абая и Аль-Фараби

           1) Аль-Фараби в современном мире

           2) мудрость Абая

 1. Заключение

 «Мусылмандық Ренессанс» (Мұсылман халықтарының қайта өрлеуі) заманының музыка ғылымындағы жетісгіктер

VIII-IX ғасырларда Орта Азия мен Қазақстанды араб басқыншылары жаулап алса да, XI ғасырларда аталған жерлерде төте жазу, сонымен бірге қарлұк-ұйғыр, оғыз-қыпшақ тілдері таралды. Қазақстанньщ Жетісу, Шығыс Түркістан, Шу, Талас, Сырдария, Мауеранахр жерлерінде Қарахан мемлекеті, ал Хорезмнен орыс даласына дейінгі Арал, Каспий, Ертіс, Еділ жерлерінде — қыпшақ мемлекеттік бірлестігі (XI ғасыр) құрылды. Жалпы, бұл кезең Орта шығыста «Мұсылмандық Ренессансдеп аталып, мәдениет пен ғылымның «Алтын ғасырына» айналды. Осы кезеңнің музыка жайлы эстетикалық дүниетанымын қарастырған зерттеулерді ғалым А. Джумаев үш бағытқа бөледі:

-ғылыми-реалистік бағыт;

-мифологиялық бағыт;

-діни-мифологиялық бағыт.

Музыкальный номер:

Н. Тілендиев Романс «Абай Арманы»

 

Эпоха казахского Ренессанса

Итак, время, которое подарило человечеству Абая, вполне можно назвать эпохой казахского Ренессанса, который был важным этапом в возрождении традиций тюркской письменной культуры на земле казахов. Один из наследников тюркской культуры, казахский народ вернулся к своей исконной письменной культуре.

Al-Farabi.  Dialogue of East and West

Dirama and showcase “Al-Farabi.The Dialogue of East and West”figuratively tells of the dominant role of the Thinker in Western ION and Farabi studied the legacy of Plato, Aristotle, whom he considered the unity of philosophy.His teachers, developed ancient philosophy, created new scientific theories and philosophical doctrines. An important manifestation, lasting for centuries, of the dialogue of the East of the West in the field of  Renaissance.  During this period, Europe regained the “treasures” of classical ancient Greek philosophy, largely thanks to al-Farabi.

 

Ата мекенінде ғылымды өркендетуге ат салысқан ғалымдар

Қазақ жеріндегі сол кездегі ғылым мен мәдениеттің ошақтары екі аймакта шоғырланды. Олар: Түркістан, Сайрам және Сыр бойы (Жент, Баршынкент, Сығанақ). Осы кездің жауһарларының ішінде Хожа Ахмет Яссауи, Махмұт Қашкари, Жүсіп Баласагұн, Ахмед Йүгінеки шығармалары аталады. Бұл кезде араб тіл ғылымы және әдебиет тілі басым түссе де, аталған ғұламалар шығармаларын саналы түрде түркі (шағатай) тілінде жазды:

Хожа Ахмет Яссауидің «Диуани хикмат» (Даналык кітабы)

Махмұт Қашқари «Диуани лұғат ат түрк (Түркі сөздігі) (XI ғасыр)

Жүсіп Баласағұнидің «Қүтатғу біліг»

Әбу Насыр Мухаммад әл Фараби «Музыканың ұлы кітабы»

 

Осы заманның ғұлама ойшылы, әр түрлі салаларда (физика, математика, қоғамтану, лингвистика, астрономия, ботаника, қисын т.б.) 160-тан астам ғылыми еңбектің авторы, Әбу Насыр Мухаммад әл Фараби тарихта «энциклопедист» ғалым, «шығыстың Аристотелі» атанды. Әбу Насыр Фараб қаласында туып, жиырма жасқа шейін Самарканд, Бухара, Хиуа, Бағдат, Қаир, Дамаскіде өткізеді. Оның музыкалық теория мәселелеріне арналып жазылған еңбектері үшеу: «Музыканың ұлы кітабы», «Ырғақтар кітабы» және «Ырғақтар классификациясы кітабы» (А.Назаров).

 

«Музыканың ұлы кітабы» трактаты екі үлкен тараудан құралады. Трактаттың бірінші бөлімі жалпы музыкалық ұғымдар және анықтамалар мен басталып, екінші тарауда ол ұғымдар тереңде тіледі. Автордың ғылыми пікірлері антик дәуірінің атақты грек ғалымдары Пифагор, Аристотель, Евклид шығармаларыменжақсытанысекені, оның аталғанғалымдарға жиі сілтеме жасауынан білінеді. Осы мәселені арнайы зерттеген Саида Дәукееваның аталған трактаттағы негізгі ойларынан тұжырым жасасақ.

 

Дыбыстарды әл-Фараби табиғи (шу) және көркем сапасы бар дыбыстарға бөледі. Дыбыс сонымен бірге ішектің ұзыня қысқа болуымен, бұрауы әлсіз я қатты болуына қарай жоғары және төмен болып құбылады.

Еңбектің соңында аль Фараби музыкалық талдауды композиция көлемінде қарастырады. Жетілген музыкалык шығармалар жазу жолында ән-әуеннің маңызы ерекше екенін атап өтеді.

 

Творческое наследие Абая в своей основе интернационально. Оно переросло рамки национальной культуры и, став понятным и близким многим людям, приобрело общечеловеческое звучание и значение.

Он сочинял музыку. Его произведения не только развили и углубили возможности казахской песенности, но и обогатили новыми выразительными средствами национальную музыкальную культуру. Когда читаешь стихи великого поэта, сразу замечаешь их пластику, выразительность, звучность, яркую образность – эти качества составляют музыкальность его творений. Они как бы сами поются, так и хочется подобрать к ним мелодию. Эту задачу блистательно решил сам Абай. Он сочинил музыку ко многим своим стихам, сумел глубоко и многогранно раскрыть их музыкальный образ, создать настоящие шедевры музыкального искусства, в которых ощущается мастерство настоящего зрелого композитора.

Подход к музыкальному наследию Абая с позиций романтического и реалистического искусства позволяет глубже понять стилевую направленность его музыки. В музыке Абай представляет собой новый тип художника – новатора, общественного деятеля, стремившегося к раскрепощению духовных сил своего народа. Как и многие музыканты, Абай отстаивал свои убеждения, взявшись за перо, проявляя при этом высокий интеллект, широкий идейный кругозор, высокое гражданское сознание.

Музыкальный номер:

песня «Әнді сүйсен менше сүй» музыка С. Мухамеджанова

 

Во многих своих стихах Абай говорит о силе и значении песни и музыки. Недаром многие стихи его по своей форме настолько музыкальны, что невольно хочется их спеть или же услышать их в музыкальном сопровождении. Абай сам сочинял мелодии к некоторым своим стихам. Сейчас нам известно свыше 20 мелодий поэта. Многие из них представляют большую художественную ценность. Это дает нам право утверждать, что Абай был не только выдающимся поэтом казахского народа, но и талантливым композитором-мелодистом.

Мелодии Абая имеют своеобразный оригинальный музыкальный язык, свидетельствующий о том, что Абай не копировал народное творчество, а развивал его дальше, обогащая новыми красками. Характерно также и то, что мелодии Абая полностью соответствуют содержанию текстов, на которые они сочинены.

Несмотря на глубокое содержание стихов, мелодии Абая просты и очень легко запоминаются. Этим именно и объясняется общедоступность и большая популярность у казахского народа песенных мелодий Абая. В обширном Казахстане нет ни одного уголка, где не знали бы его мелодий. Впервые эти мелодии были записаны и изданы А.Затаевичем.

Кроме того, на темы мелодий Абая композиторы Казахстана написали ряд музыкальных произведений. Так, например, в основе симфонической поэмы «Жалғыз қайың» народного артиста КазССР Е.Брусиловского положены замечательные мелодии Абая: «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын», «Көзімнің қарасы» и «Айттым сәлем қаламкас». Поэма «Абай» доктора искусствоведческих наук А.Жубанова для симфонического и национального оркестра построена на абаевских мелодиях. Опера «Абай», написанная Жубановым в соавторстве с Л. Хамиди (автор либретто Мухтар Ауэзов), также целиком основана на музыкальном наследии Абая.  

Музыкальный номер: 

А. Жубанов, Л. Хамиди опера «Абай» — песня Айдара «Айттым сәлем қаламқас»

На абаевские темы написаны также фортепианный квинтет Скорульского, поэма-соната для фортепиано «Памяти Абая» М. Қойшыбаева, ряд хоровых произведений Б. Ерзаковича, Г. Жубановой. На тексты Абая создавались романсы и песни такими композиторами, как В. Великанов, Н. Тілендиев, С. Мухамеджанов, М. Тулебаев, Н. Мендыгалиев, Ә. Еспаев и многие другие.

Музыкальный номер:

М.Тулебаев Романс «Мен көрдім ұзын қайың құлағанын»

 

The spiritual heritage of al-Farabi and modern Kazakhstan.

The dirama and the windows of the next section are subordinated to «The spiritual heritage of al-Farabi’s modern Kazakhstan».  This section is the logical conclusion of the EXPOSPOSITION. It also includes the documentary Iyanaitoo material of the socio-cultural modernization of modern Kazakhstan, the development of spiritual and Scientific and educational sphere, ensuring the preservation and effective use of the country’s cultural heritage in the process of implementing the remarkable initiative of the President of the Republic of Kazakhstan N.A.  Nazarbayev-State program “Madeni materials on the current state of farabi studies in Kazakhstan, the results of scientific research on the influence of al-Farabi’s ideas. Education of spiritual raditions in the younger generation. 

Величие Абая столь велико, что даже спустя столетия его мудрость продолжает оставаться духовным ориентиром для последующих поколений. И не случайно в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Нурсултан Назарбаев, касаясь темы сохранения национальной идентичности, призывает обратить взгляды на бессмертные мысли великого философа и поэта, которые и сегодня звучат более чем актуально.

Мудрость Абая – эта такая мощная духовная опора, которая не теряет своего блеска и по сегодняшний день. Ведь именно он в свое время говорил, что спасение нации – только в его духовном возрождении. Творчество Абая – это этап в духовной культуре народа. Абай велик не только как поэт, мастер художественного слова, он занимает также высокое место в истории мировой философии как выдающийся мыслитель.

Музыкальный номер:

Н. Мендыгалиев Романс «Ғашықтық құмарлықпен ол екі жол»

 

Духовная культура весьма многоаспектна и, она не ограничивается только различиями в проявлениях сознания людей, их мыслей и чувств, в ее структуру также включены духовные потребности людей, направленные на формирование и развитие соответствующих духовных ценностей. Кроме того, ее основу составляет духовная деятельность социального субъекта. Определенным результатом этой деятельности являются взгляды людей на мир (мировоззрение), моральные, эстетические и религиозные воззрения. Они, в свою очередь, воплощаются в моральных принципах и нормах поведения, в ценностных ориентирах и менталитете, произведениях искусства, и религиозных обрядах и ритуалах, и т. д.

В произведениях живописцев Казахстана —  Е. Сидоркина, А. Рахманова, И. Исабаева, А. Кастеева, А. Галимбаевой — Абай предстаёт как поэт-мыслитель, философ, гуманист-просветитель, взывающий «к порывам юные сердца», живущий трагедиями и надеждами своего народа.

К порывам юные сердца зову,

Я человечность ставлю во главу.

В настоящее время рождается новый подъем в воссоздании «темы Абая», многогранный образ которого дает возможность художникам погрузиться в исследование бездн и высот его человеческой судьбы.

 

Сохранение определенной культурной традиции, осознание ее ценности представляет собой поиск точки опоры для данной этнокультуры. В связи с этим, необходима философская интерпретация ее временных форм. В содержании культуры, наряду с линейными процессами, отражающими поступательное движение, существует циклическое, а также инверсионное обращение, служащее процессу обновления и переоценке ценностей. Кроме того, необходимость исследования поступательных, инверсионных и стагнационных движений в истории культуры обусловлена не только потребностью в развитии, но и определенным возвратом к уже пройденным историческим этапам.

Таким образом, в условиях современного индустриально-инновационного развития Казахстана актуализируется история духовной жизни казахов от времен средневекового мыслителя Аль-Фараби до эпохи Абая.

Музыкальный номер:

М. Қойшыбаев Поэма-соната «Памяти Абая»

 

Список использованной информации

 1. Ауэзов М. Путь Абая. Роман, т. I. Алма – Ата: Жазушы, 1982. – 608 с.
 2. Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда: Зерттеу еңбек. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. –58 б
 3. Касымжанов А.Х. Самоопределение и духовное наследие // Саясат. Алматы, 1999. № 2. – с.88-96.
 4. Нысанбаев А.Н. Әл-Фараби және Шығыс философиясының дамуы Kaz Астана, 2005
 5. Сабырова Ә.С.Ежелгі дәуірдіге қазақ музыкасы. – Алматы, 2016
 6. Farabi and spiritual heritage /Materials of  the  International scientific-theoretical conference  Al-Farabi in the history of scince and culture of the peoples of the East»-Almaty,1994