Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою

Назарук В.К.
Учитель русского языка
Відомості про мовлення
 
Повторення вивченого про       мовлення і спілкування, про текст, стилі мовлення, їх основні ознаки, функції і типи мовлення.  Вимоги до мовлення.
Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Різновиди аудіювання : ознайомлювальне,  вивчальне  і критичне (повторення).
Учень/учениця:
систематизує вивчені відомості про види, форми мовлення, види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання, вимоги до мовлення (зв’язність, комунікативність, членоватість, інформативність), ситуацію спілкування, її складові, основні правила спілкування; аналізує текст, його основні ознаки (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність);
структуру; типи, стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний).
Види робіт
Аудіювання
(слухання — розуміння)
Сприймання чужого мовлення.
Удосконалення вмінь сприймати  на слух і розуміти автентичне мовлення   в типових ситуаціях спілкування, здобувати, критично оцінювати   і доречно використовувати необхідну інформацію. Розвиток аудіативної пам’яті,   уваги, уяви, логічного мислення.
Учень/учениця:
розуміє фактичний зміст, тему та основну думку висловлювань інших людей з одного прослуховування;
користується різними видами аудіювання (ознайомлювальним, вивчальним, критичним) залежно від мовленнєвої ситуації, адекватно сприймаючи основну думку висловлювання, особливості його структури і мовного оформлення;
засвоює і використовує найбільш важливу й актуальну інформацію з прослуханих повідомлень, тек­стів різних стилів, типів і жанрів мовлення.
Читання  мовчки, вголос
Мотивація  читання.
Читання    мовчки і вголос   текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення, зокрема різноманітних жанрів фольклору. Розуміння фактичного змісту прочитаного (відповіді на проблемні запитання за змістом).
Учень/учениця:
читає мовчки незнайомий текст, складніший і більший за обсягом, ніж у попередніх класах; користується залежно від мовленнєвої ситуації відомими різновидами читання;
складає план, тези прочитаного; оцінює прочитане з погляду змісту, форми, задуму і мовного оформлення.
Говоріння
Діалогічне мовлення
Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування: приватна розмо­ва, обговорення певної теми, обговорення самостійно обраної теми, розігрування діалогу  із дотриманням норм української літературної мови, мовленнєвого етикету і правил спілкування.
Учень/учениця:
складає, розігрує діалог відповідно до запропонованої ситуації, демонструючи певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);
ініціює, підтримує  розмову і реагує на репліки співрозмовника в типових ситуаціях спілкування: заперечує достовірність наведеного факту і повідомляє дійсний факт; протиставляє факти, повідомлення, інформацію; робить спробу вплинути на чиюсь думку, змінити її, використовуючи в діалозі факти з різних джерел, які підтверджують правильність думки; арґументовано заперечує; висловлює готовність прийняти позицію співрозмовника; визнає свою неправоту і правоту співрозмовника; коректно перериває партнера, просить вибачення за вимушене втручання в розмову і переривання співрозмовника.
Монологічне мовлення (перекази, твори)
Усні твори (навчальні та контрольні) за складним планом.
 Твори у художньому та публіцистичному стилях на морально-етичну і суспільну теми.
Усні перекази
Стислі і вибіркові перекази текстів наукового, публіцистичного і художнього стилів (за складним планом).
Переказ-переклад тексту з молдовської мови
 
Учень/учениця:
створює усні власні висловлювання;
 осмислюючи тему, розкриває її, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці;
 
 
відтворює готові тексти різних стилів, переказує їх (стисло і вибірково) за самостійно складеним складним планом;
робить необхідні узагальнення й висновки;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, мовного оформлення  та авторського задуму;
добирає з різних джерел матеріал для творів і систематизує його; дотримується вимог до мовлення та основних правил спілкування;
удосконалює висловлювання згідно з вимогами до писемного мовлення ;
висловлює свої враження і почут­тя.
створює усний переказ-переклад тексту з молдовської мови.
 
Учень/учениця:
відтворює письмово готові тексти різних стилів (стисло і вибірково) за самостійно складеним складним планом;
 
 
складає тези до самостійно прочитаних статей;                              робить тематичні виписки з метою засвоєння та запам’ятовування прочитаного матеріалу;
 
 
створює письмовий переказ-переклад тексту з молдовської мови;
складає заяву, автобіографію відповідно до вимог ділового мовлення;
 
 
перекладає українською мовою різні за стилем і жанром уривки або  невеликі закінчені твори , дотримуючись вимог до цього виду мовленнєвої діяльності.
Міжпредметні зв’язки. Переклад з молдовської мови на українську текстів різних типів, стилів та жанрів ( молдовська література).