Сабақта мультимедиялық презентация әдістемелік әдіс ретінде

Дилдобекова Сабина Ержанқызы

Студент

.

.

Қазіргі уақытта компьютерлік ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, оқу қызметінің компоненттерін қалыптастыруда жетекші позицияларға интегративтілік принципі ұсынылады, ол оқытушының пән сипаттамасын ашық көрсетуге, жекелеген Пәндік білім беру бөлімдері мен модульдердің мазмұны арасындағы пәндік оқыту мен оқушылардың жалпы ақпараттық дайындығы арасындағы өзара байланысты көрсетуге мүмкіндік беретін интегративті байланыстар орнатуын көздейді.

Орнатылған байланыстар оқу үдерісіне компьютерді қосуға, оқытудың дәстүрлі және компьютерлік әдістерін үйлестіруге, білім беру процесін қарқындатуға ықпал ететін ерекше ақпараттық педагогикалық орта құруға мүмкіндік береді:

-Мультимедиялық технологиялар, өнімдер, компьютерлік презентациялар туралы түсінік беру;

— Жоспар бойынша оқушылардың өз бетінше жұмыс істей білуін қалыптастыру;

-Ақпаратты талдауға жүйелі-ақпараттық көзқарасты қалыптастыру, ақпаратпен жұмыс істеудің жалпы оқу және жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру;

-Танымдық қызығушылықты, алгоритмдік және логикалық ойлауды дамыту.

Сабақты құрастыру кезінде бірінші орынға мультимедиалық технологиялар шығады. Оқыту барысында мультимедиа құралдарын кеңінен пайдалану осындай сабақтардың жаңа атауын тудырды – «мультимедиа — сабақ», «медиа-сабақ«деген атау жиі қолданылады.

Медиа-сабақ өзінің әдістемелік мүмкіндіктері мен артықшылықтары бар:

— Мұғалімнің теориялық мәліметтерді бір уақытта баяндауы және көрнекілік дәрежесі жоғары демонстрациялық материалды көрсетуі, үлгілеу мүмкіндігі, объектілер мен құбылыстар және т. б. арқылы білім беру процесінің тиімділігін арттыру.

Перевести вGoogleBing- Оқушыларды оқу міндеттерін шешу үшін компьютерлік техниканы қолдануға үйрету.

— Оқушылардың жеке жұмыстарын, олардың танымдық дербестігі мен шығармашылығын ұйымдастыру.

— Мультимедиаэффект есебінен өсетін компьютерлік технологиялардың тартымдылығы есебінен оқуға уәждемені арттыру.

– Оқушылардың көрнекі-бейнелі ойлауын, ауызша, коммуникативтік дағдыларын дамыту.

— Ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру (модельдер, суреттер және т. б. көрнекілігін анықтау және ретке келтіру, іздеу, іріктеу, өңдеу жүргізу.

Болашақ медиауркаларды жобалағанда, оқытушы технологиялық операциялардың реттілігін, үлкен экранға ақпарат берудің формалары мен тәсілдерін ойлауы тиіс. Мұғалімнің оқу процесін қалай басқаратыны, сабақта педагогикалық қарым-қатынас қалай қамтамасыз етілетіндігі, оқушылармен тұрақты кері байланыс, оқыту тиімділігін дамытатын болатыны туралы бірден ойлануға тура келеді.

Мұндай сабақта оқытушы Білім беру үдерісінің басты қатысушыларының бірі болып қалады, жиі және басты ақпарат көзі болып табылады, ал мультимедиатехнологиялар оларға көрнекілікті күшейту үшін, бір мезгілде бірнеше ақпарат беру арналарын қосу үшін, оқу материалын неғұрлым қолжетімді түсіндіру үшін қолданылады. Сабақты мультимедиялық қолдау уақыты бірнеше минуттан толық циклге дейін әр түрлі болуы мүмкін.

Алайда медиасабақ «мини-технология» ретінде де, яғни оқытушымен берілген оқу мақсаттары мен міндеттерімен дайындалған, оқытудың белгілі бір нәтижелеріне бағытталған әзірлемелер ретінде де сөйлей алады. Мұндай сабақ ақпараттық құрауыштың жеткілікті жиынтығы, дидактикалық материалға ие.

Шағын-технология режимінде сабақ өткізу оқытушы сабақтың белсенді қатысушысы болып табылады.

Бүгінгі таңда медиасабақтар интернет-технологияларсыз мүмкін емес, олар тағы бір зерттеу құралы ретінде қарастырылады, пән бойынша қосымша ақпарат көзі ретінде, оқушының жеке белсенділігінің ой-өрісін кеңейту және еңбекті өзін-өзі ұйымдастыру тәсілі ретінде.

Бірақ ең танымал, танымал және жиі қолданылатын мультимедиялық жобалардың бірі-компьютерлік немесе мультимедиялық презентациялар.- Оқушыларды оқу міндеттерін шешу үшін компьютерлік техниканы қолдануға үйрету.

— Оқушылардың жеке жұмыстарын, олардың танымдық дербестігі мен шығармашылығын ұйымдастыру.

— Мультимедиаэффект есебінен өсетін компьютерлік технологиялардың тартымдылығы есебінен оқуға уәждемені арттыру.

– Оқушылардың көрнекі-бейнелі ойлауын, ауызша, коммуникативтік дағдыларын дамыту.

— Ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру (модельдер, суреттер және т. б. көрнекілігін анықтау және ретке келтіру, іздеу, іріктеу, өңдеу жүргізу.

Болашақ медиауркаларды жобалағанда, оқытушы технологиялық операциялардың реттілігін, үлкен экранға ақпарат берудің формалары мен тәсілдерін ойлауы тиіс. Мұғалімнің оқу процесін қалай басқаратыны, сабақта педагогикалық қарым-қатынас қалай қамтамасыз етілетіндігі, оқушылармен тұрақты кері байланыс, оқыту тиімділігін дамытатын болатыны туралы бірден ойлануға тура келеді.

Мұндай сабақта оқытушы Білім беру үдерісінің басты қатысушыларының бірі болып қалады, жиі және басты ақпарат көзі болып табылады, ал мультимедиатехнологиялар оларға көрнекілікті күшейту үшін, бір мезгілде бірнеше ақпарат беру арналарын қосу үшін, оқу материалын неғұрлым қолжетімді түсіндіру үшін қолданылады. Сабақты мультимедиялық қолдау уақыты бірнеше минуттан толық циклге дейін әр түрлі болуы мүмкін.

Алайда медиасабақ «мини-технология» ретінде де, яғни оқытушымен берілген оқу мақсаттары мен міндеттерімен дайындалған, оқытудың белгілі бір нәтижелеріне бағытталған әзірлемелер ретінде де сөйлей алады. Мұндай сабақ ақпараттық құрауыштың жеткілікті жиынтығы, дидактикалық материалға ие.

Шағын-технология режимінде сабақ өткізу оқытушы сабақтың белсенді қатысушысы болып табылады.

Бүгінгі таңда медиасабақтар интернет-технологияларсыз мүмкін емес, олар тағы бір зерттеу құралы ретінде қарастырылады, пән бойынша қосымша ақпарат көзі ретінде, оқушының жеке белсенділігінің ой-өрісін кеңейту және еңбекті өзін-өзі ұйымдастыру тәсілі ретінде.

Бірақ ең танымал, танымал және жиі қолданылатын мультимедиялық жобалардың бірі-компьютерлік немесе мультимедиялық презентациялар.

Мультимедиялық презентация – заманауи мультимедиялық мүмкіндіктер іске қосылған компьютерде арнайы бағдарлама көмегімен орындалған презентация: ол кесте мен анимацияны, мәтіндер мен кестелерді, фотосуреттерді, бейне және аудиоматериалдарды қамтиды.

 Презентациялар оқушыларға арналған кабинетте үлкен экранда көрсету үшін ғана емес, сонымен қатар жеке жұмысқа арналған көмекші оқу материалы ретінде пайдаланылуы мүмкін.

Әсіресе, сабақ кезінде оқушылардың өздері жасаған презентациялар, сабақтар басқа пәндер бойынша өткізіледі.

Жоба бойынша жұмыс кезінде оқушыларды ұжымдық және жеке тұлғаға бағытталған қызметке тарту жүргізіледі, ол оқушыларға өз тәжірибесінде және басқалардың тәжірибесінде оқуға мүмкіндік береді,олардың танымдық қызығушылығын ынталандырады.

Жоба бойынша жұмыс оқушыларға білімді саналы түрде алуға және қолдануға мүмкіндік береді, оларды практикалық-бағытталған, сондай-ақ талдау жасауға, жинақтауға, ақпаратты біріктіруге, жеке шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді.

Оқытушы оқуды қызықты етуге, көп нәрсеге үйренуге, өзінің Пәндік білім беру ортасын құруға мүмкіндік алады. Осының барлығы білім беруді жаңғырту бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне толық жауап береді.

Әдебиет

1.Акумбаева Г.И. Электронное учебное пособие по предмету  «Компьютерная  графика». – г.Усть-Каменогорск, 2011г.

  1. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов/Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.